Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan FysioDanmark Aabenraa, Rødekro & Haderslev behandler personoplysninger.

Vi indhenter og anvender kun personoplysninger for at oprette en patientvaretage og fremme foreningens formål, som er at varetage medlemmernes faglige

Dataansvarlig

FysioDanmark Aabenraa, Rødekro & Haderslev er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret patient.

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)).

Dataansvarliges kontaktoplysninger

  • Navn: FysioDanmark Aabenraa, Rødekro & Haderslev
  • Adresse: Lille Kolstrup 24A, 6200 Aabenraa
  • CVR-nr.: 42634271
  • Telefon: 22130278
  • Mail: tommy.hansen@fysiodanmark.dk

Indsamling af personoplysninger

FysioDanmark Aabenraa, Rødekro & Haderslev indsamler følgende oplysninger om dig som patient, i forbindelse med dine behandlinger her på klinikken:

  • Navn
  • CPR-nr.
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Helbredsoplysninger

Formål med at indsamle personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger har som formål at vi kan levere dig som patient en ydelse i form af fysioterapeutisk behandling.

Indsamlingen af personoplysninger har ligeledes som formål at vi kan fakturere dig for ydelsen.

Retsgrundlag for behandlingen

Dine oplysninger i forhold til behandling sker jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. samt autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. Nr. 1090 af 28. juli 2016).

Derudover Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra h (kontrakt med en sundhedsperson, som er underlagt tavshedspligt jf. artikel 9, stk. 3).

Tidsperiode for behandling

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er mindst 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsen § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål, hvortil de blev indhentet.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. (5 år plus dette kalenderår jf. Bogføringslovens § 10)

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt, om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale.

Jf. Persondataforordningens artikel 13, stk. 1, litra e, har du ret til at vide hvem FysioDanmark Aabenraa, Rødekro & Haderslev videregiver dine oplysninger til.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Dine oplysninger bliver indtastet og dermed videregivet til journalsystemet Complimenta, som bl.a. kan håndtere fakturering, Complimenta er et offentligt godkendt system. Derudover videregives dine oplysninger til DigiFys, hvis du er tilknyttet et træningsprogram. Forretningsbetingelser til DigiFys finder du her.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person har du nogle rettigheder, som FysioDanmark Aabenraa, Rødekro & Haderslev naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningens artikel 15 har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer, hvis de ikke er indsamlet hos FysioDanmark Aabenraa, Rødekro & Haderslev.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningens artikel 16.

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningens artikel 17 har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningens artikel 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes, når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningens artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt imod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.